Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki Próchnik S.A.


Wyciąg z Monitora Sądowego i Gospodarczego


Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności:

(zgłoszenia należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 109/18)

Pobierz wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

lub ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: link