OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK SPÓŁKI AKCYJNEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

 

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233)

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/11 o powierzchni 0,1706 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089871/7;

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działki gruntu nr 60/12, 60/29, 60/30 o powierzchni 0,6326 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089873/1;

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/18 o powierzchni 0,3625 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta o numerze KW LD1M/00089878/6;

 

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 5.650.000,00 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 309, w dniu 07 lutego 2020 roku, godzina 10.00.

 

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 03 lutego 2020 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z czytelnym napisem na kopercie: „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 07 lutego 2020 r., godzina 10.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 03 lutego 2020 r., wpłacić wadium w kwocie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik S.A. w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości Próchnik S.A. w upadłości – sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

 

Opis i oszacowanie nieuchomości dostępne tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres biuro@kancelariak2.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

 

Termin oględzin ruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo honorata.brudnicka@prcwse.com


OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRÓCHNIK SPÓŁKI AKCYJNEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

 

zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci :

– ruchomości (produkty gotowe , wyposażenie , zapasy)

– 100% udziałów w E-COMMERCE Próchnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( KRS 0000505855);

– wartości niematerialnych i prawnych wyrażonych w znakach towarowych przynależnych do Upadłego.

 

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 17.400.000,00 zł (siedemnaście milionów złotych czterysta tysięcy złotych ).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 309, w dniu 13 grudnia 2019 roku, godzina 11.00.

 

Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z czytelnym napisem na kopercie: „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 – nie otwierać do dnia 13 grudnia 2019 r., godzina 11.00″ (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).,

 

Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 9 grudnia 2019 r., wpłacić wadium w kwocie 1.700.000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik SA w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Próchnik SA w upadłości – sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

 

Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w Sądzie Rejonowym w dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37.

 

Opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dostępne tutaj

 

Załącznik dostępny tutaj

 

Regulamin przetargu dostępny tutaj

 

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres biuro@kancelariak2.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

 

Termin oględzin ruchomości należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 721 077 121 lub mailowo honorata.brudnicka@prcwse.com


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki Próchnik S.A.


Wyciąg z Monitora Sądowego i Gospodarczego


Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności:

(zgłoszenia należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 109/18)

Pobierz wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

lub ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: link