2018

RB 48/2018 z dn. 2018-11-22 - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018


RB 47/2018 z dn. 2018-11-21 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej


RB 46/2018 z dn. 2018-11-15- Uzupełnienie raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku

Załącznik 1 do RB 46/2018 z dn. 2018-11-15 - Opinia Rady Nadzorczej


RB 45/2018 z dn. 2018-11-07 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej


RB 44/2018 z dn. 2018-11-05 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej


RB 43/2018 z dn. 2018-10-26 Informacja o ustanowieniu Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Emitenta


RB 42/2018 z dn. 2018-10-17- Uzupełnienie raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku

Załącznik 1 do RB 42/2018 z dn. 2018-10-17 - Uaktualnione Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Załącznik 2 do RB 42/2018 z dn.2018-10-17 - Uaktualniony skonsolidowany raport z działalności

Załącznik 3 do RB 42/2018 z dn.2018-10-17 - Raport niezależnego biegłego rewidenta 

Załącznik 4 do RB 42/2018 z dn.2018-10-17 -Odniesienie Syndyka do Raportu niezależnego biegłego rewidenta


RB 41/2018 z dn. 2018-10-10- Uzupełnienie raportów rocznych

Załącznik 1 do RB 41/2018 z dn.2018-10-10 - Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia RN

Załącznik 2 do RB 41/2018 z dn.2018-10-10 - Uzupełnienie raportu rocznego skonsolidowanego

Załącznik 3 do RB 41/2018 z dn.2018-10-10 - Uzupełenienie raportu rocznego


RB 40/2018 z dn. 2018-09-24 -  Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2018


RB 39/2018 z dn.2018-09-17 - Informacja o wyborze audytora


RB 38/2018 z dn.2018-08-31 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania i ogólnej liczbie głosów

Załącznik 1 do RB 38/2018 z dn. 2018-08-31 - Zawiadomienie


RB 37/2018 z dn.2018-08-31 - Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% głosów w Spółce

Załącznik 1 do RB 37/2018 z dn. 2018-08-31 - Zawiadomienie


RB 36/2018 z dn.2018-08-17 - Informacja o Postanowieniu o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego Spółki


RB 35/2018 z dn.2018-07-27 - Informacja o uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Załącznik 1 do RB 35/2018 z dn. 2018-07-27 - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


RB 34/2018 z dn.2018-07-26 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.07.2018 roku


RB 33/2018 z dn.2018-07-26 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie


RB 32/2018 z dn.2018-07-17 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.07.2018 roku


RB 31/2018 z dn.2018-07-17 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacja o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia


RB 30/2018 z dn.2018-06-26 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2018 roku


RB 29/2018 z dn.2018-06-26 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacja o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia

Załącznik 1 do RB 29/2018 z dn. 2018-06-26 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A.


RB 28/2018 z dn.2018-06-05 - Informacja o ogłoszeniu upadłości Spółki Próchnik S.A.


RB 27/2018 z dn.2018-05-30 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Emitenta

Załącznik 1 do RB 27/2018 z dn. 2018-05-30 - Ogłoszenie Zarządu Prochnik S.A. z dnia 30.05.2018 o zwołaniu ZWZA

Załącznik 2 do RB 27/2018 z dn. 2018-05-30 - Projekty uchwał do podjęcia na ZWZA czerwiec 2018

Załącznik 3 do RB 27/2018 z dn. 2018-05-30 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na ZWZA w dniu 26.06.2018 

Załącznik 4 do RB 27/2018 z dn. 2018-05-30 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów


RB 26/2018 z dn.2018-05-30 Informacja o wystąpieniu do sądu o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu rozpatrzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 


RB 25/2018 z dn.2018-05-29 - Informacja o podjęciu decyzji o wystąpieniu do sądu o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu rozpatrzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego


RB 24/2018 z dn.2018-05-18 - Informacja o złożeniu przez Zarząd Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości


RB 23/2018 z dn.2018-05-04 - Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta


RB 22/2018 z dn.2018-05-04 - Informacja Zarządu i Rady Nadzorczej odnoszące się do zastrzeżenia Niezależnego Biegłego Rewidenta zawartego w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego GK Próchnik i jednostkowego sprawozdania finansowego Próchnik S.A.

Załącznik 1 do RB 22/2018 - Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej Próchnik S.A.


RB 21/2018 z dn.2018-04-27 - Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu rezerwy w celu realizacji planu restrukturyzacyjnego 


RB 20/2018 z dn.2018-04-27 - Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisów wartości firmy na potrzeby sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Próchnik


RB 19/2018 z dn.2018-04-23 - Informacja o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego


RB 18/2018 z dn.2018-04-22 - Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów Spółki na dzień 31.12.2017 roku


RB 17/2018 z dn.2018-04-20 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok


RB 16/2018 z dn.2018-04-18 - Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów od SOHO DEVELOPMENT S.A.

Załącznik 1 do RB 16/2018 - Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów od SOHO DEVELOPMENT S.A.


RB 15/2018 z dn.2018-04-12 - Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% głosów w Spółce 

Załącznik 1 do RB 15/2018 - Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania 


RB 14/2018 z dn.2018-04-07 - Informacja dodatkowa Zarządu Spółki Próchnik S.A. do akcjonariuszy, obligatariuszy i wierzycieli Spółki


RB 13/2018 z dn.2018-03-30 - Informacja o obligacjach serii C01 i C02


RB 12/2018 z dn. 2018-03-29 - Zgromadzenie Obligatariuszy serii C02

Załącznik 1 do RB 12/2018 - Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy 


RB 11/2018 z dn. 2018-03-29 - Zgromadzenie Obligatariuszy serii C01

Załącznik 1 do RB 11/2018 - Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy 


RB 10/2018 z dn. 2018-03-27 - Odtajnienie Informacji Poufnej - Informacja o podjęciu decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego


RB 9/2018 z dn. 2018-03-27 - Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta


RB 7/2018 z dn. 2018-03-14 - Informacja o aktualizacji wartości nieruchomości


RB 6/2018 z dn. 2018-03-08 - Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii
C 02

Załącznik 1 do RB 6/2018 - Ogłoszenie z dnia 8 marca 2018 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 02

Załącznik 2 do RB 6/2018 - Projekt Uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C 02 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 marca 2018 roku 

Załącznik 3 do RB 6/2018 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 29 marca 2018 roku


RB 5/2018 z dn. 2018-03-08 - Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii
C 01

Załącznik 1 do RB 5/2018 - Ogłoszenie z dnia 8 marca 2018 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01

Załącznik 2 do RB 5/2018 - Projekt Uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 marca 2018 roku 

Załącznik 3 do RB 5/2018 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 29 marca 2018 roku


RB 4/2018 z dn. 2018-02-27 - Przegląd opcji strategicznych


RB 3/2018/k z dn. 2018-02-02 - Korekta raportu bieżącego nr 3 z dnia 01.02.2018


RB 3/2018 z dn. 2018-02-01- Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania pakietu akcji

Załącznik 1 do RB 3/2018 - Zawiadomienie Progress FIZ AN 20180131


RB 2/2018 z dn. 2018-01-31- Zawiadomienie i nabyciu znacznego pakietu akcji

Załącznik 1 do RB 2/2018 - Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji


RB 1/2018 z dn. 2018-01-31- Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018 

2017

RB 43/2017 z dn. 2017-12-19 - Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii O


RB 42/2017 z dn. 2017-12-01 - Informacja o zmianie Warunków Emisji serii C02

Załącznik 1 do RB 42/2017 - Oświadczenie Emitenta seria C02

Załącznik 2 do RB 42/2017 - Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy serii C02


RB 41/2017 z dn. 2017-12-01 - Informacja o zmianie Warunków Emisji serii C01

Załącznik 1 do RB 41/2017 - Oświadczenie Emitenta seria C01

Załącznik 2 do RB 41/2017 - Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy serii C01


RB 39/2017 z dn. 2017-11-21 - Powołanie Pana Jacka Ruszela do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Załącznik 1 do RB 39/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

RB 38/2017 z dn. 2017-11-20 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 listopada 2017 r.


RB 37/2017 z dn. 2017-11-20 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 listopada 2017 r.

Załącznik 1 do RB 37/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Próchnik S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.

RB 35/2017 z dn. 2017-11-09 - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 listopada 2017 roku Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 02

Załącznik 1 do RB 35/2017 z dn. 2017-11-09 - Ogłoszenie z dnia 9 listopada 2017 r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 02 wyemitowanych przez Próchnik S.A.

Załącznik 2 do RB 35/2017 z dn. 2017-11-09 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii C 02 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 listopada 2017 roku

Załącznik 3 do RB 35/2017 z dn. 2017-11-09 - Projekt Uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C 02 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2017 r.

RB 34/2017 z dn. 2017-11-09 - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 listopada 2017 roku Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01

Załącznik 1 do RB 34/2017 z dn. 2017-11-09 - Ogłoszenie z dnia 9 listopada 2017 r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A.

Załącznik 2 do RB 34/2017 z dn. 2017-11-09 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 listopada 2017 roku

Załącznik 3 do RB 34/2017 z dn. 2017-11-09 - Projekt Uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C 01 wyemitowanych przez Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2017 rRB 33/2017 z dn. 2017-10-24 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A.

RB 32/2017 z dn. 2017-10-19 - Korekta raportu bieżącego nr 32 z dn. 2017-10-19

RB 32/2017 z dn. 2017-10-19 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

RB 31/2017 z dn. 2017-08-28 -  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

RB 30/2017 z dn. 2017-07-27 - Życiorys zawodowy oraz oświadczenia złożone przez Prezesa Zarządu

Załącznik 1 do RB 30/2017 z dn. 2017-07-27 - Życiorys

Załącznik 2 RB 30/2017 z dn. 2017-07-27 - Oświadczenie o niekaralności

Załącznik 3 RB 30/2017 z dn. 2017-07-27 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej


RB 29/2017 z dn. 2017-07-10 - Zmiany w składzie Zarządu Spółki

        

RB 28/2017 z dn. 2017-07-10 - KOREKTA - Korekta raportu bieżącego nr 28/2017


RB 28/2017 z dn. 2017-07-10 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

Załącznik 1 do RB 28/2017 z dn. 2017-07-10 - Hubert Staszewski - oświadczenie

Załącznik 2 do RB 28/2017 z dn. 2017-07-10 - Hubert Staszewski - życiorys


RB 27/2017 z dn. 2017-07-05 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej za miesiąc czerwiec 2017 roku


Załącznik do RB 27/2017 z dn. 2017-07-05 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej za miesiąc czerwiec 2017 roku


RB 26/2017 z dn. 2017-07-03 - Zmiany w składzie Zarządu Spółki


RB 25/2017 z dn. 2017-07-03 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki


RB 24/2017 z dn. 2017-06-30 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r.

RB 23/2017 z dn. 2017-06-30 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r
Załącznik do RB 23/2017 z dn. 2017-06-30 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r


RB 22/2017 z dn. 2017-06-19 - Zawiadomienie Progress FIZAN o pośrednim zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

RB 21/2017 z dn. 2017-06-12 - Zawiadomienie Listella S.A. o spadku stanu posiadania poniżej 33% ogólnej liczby głosów w Spółce

RB 20/2017 z dn. 2017-06-06 - Wybór Biegłego Rewidenta

RB 19/2017 z dn.2017-06-02 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej za miesiąc maj 2017 roku 

Załącznik do RB 19/2017 z dn.2017-06-02 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej za miesiąc maj 2017 roku


RB 18/2017 z dn. 2017-06-01 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A.

Załącznik 1 do RB 18/2017 z dn. 2017-06-01 - Ogłoszenie Zarządu Prochnik S.A. z dnia 30.05.2017 o zwołaniu ZWZA

Załącznik 2 do RB 18/2017 z dn. 2017-06-01 - Projekty uchwał do podjęcia na ZWZA czerwiec 2017

Załącznik 3 do RB 18/2017 z dn. 2017-06-01 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na ZWZA w dniu 30.06.2017

Załącznik 4 do RB 18/2017 z dn. 2017-06-01 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Załącznik 5 do RB 18/2017  z dn.2017-06-01 -  Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.


RB 17/2017 z dn. 2017-05-02 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w kwietniu 2017 roku
Załącznik do RB 17/2017 z dn. 2017-05-02


RB 16/2017 z dn. 2017-04-21 - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
Załącznik 1 do RB 16/2017 z dn. 2017-04-21 - Życiorys - Marcin Ungier

Załącznik 2 do RB 16/2017 z dn. 2017-04-21 - Oświadczenie 1 - Marcin Ungier

Załącznik 3 do RB 16/2017 z dn. 2017-04-21 - Oświadczenie 2 - Marcin Ungier

Załącznik 4 do RB 16/2017 z dn. 2017-04-21 - Życiorys - Piotr Szlachcic

Załącznik 5 do RB 16/2017 z dn. 2017-04-21 - Oświadczenie 1 - Piotr Szlachcic

Załącznik 6 do RB 16/2017 z dn. 2017-04-21 - Oświadczenie 2 - Piotr Szlachcic


RB 15/2017 z dn. 2017-04-03 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w marcu 2017 roku

Załącznik do RB 15/2017 z dn. 2017-04-03 - Miesięczny raport sprzedaży detalicznej


RB 14/2017 z dn. 2017-03-31-Szacunkowy wynik finansowy za rok 2016 r. 


RB 13/2017 z dn. 2017-03-31 - Zakończenie negocjacji


RB 12/2017 z dn. 2017-03-20 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania


RB 11/2017  z dn. 2017-03-17 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania


RB 10/2017 z dn. 2017-03-16 - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR – nabycie akcji wskutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Załącznik do RB 10/2017 z dn. 2017-03-16 


RB 9/2017 z dn. 2017-03-14 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Tekst jednolity Statutu

Załącznik do RB 9/2017 z dn. 2017-03-14 - Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej Próchnik S.A


RB 8/2017 z dn. 2017-03-08 - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie akcji

Załącznik do RB 8/2017 z dn. 2017-03-08


RB 7/2017 z dn. 2017-03-03 - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz subskrypcja akcji Spółki


RB 6/2017 z dn. 2017-03-02 - Zawiadomienie o cesji wierzytelności


RB 5/2017 z dn. 2017-03-02 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w lutym 2017 roku

Załącznik do RB 5/2017 z dn. 2017-03-02


RB 4/2017 z dn. 2017-03-02 - Rezygnacja członków Rady Nadzorczej


RB 3/2017 z dn. 2017-02-28 - Informacja o przedłużeniu negocjacji


RB 2/2017 z dn. 2017-02-03 - Miesięczny raport sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych

Załącznik do RB 2/2017 z dn. 2017-02-03 - Miesięczny raport sprzedaży detalicznej w sklepach

stacjonarnych oraz w sklepach internetowych


RB 1/2017 z dn. 2017-01-28 - Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

2016


RB 38/2016 z dn. 2017-01-05 - Miesięczny raport sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych, w sklepach internetowych oraz franczyzowej w grudniu 2016 roku

        Załącznik do RB 38/2016 z dn. 2017-01-05


RB 37/2016 z dn. 2017-01-04 - Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki

        Załącznik do RB 37/2016 z dn. 2017-01-04 - Statut spółki


RB 36/2016 z dn. 2017-01-04 - Połączenie spółek zależnych


RB 35/2016 z dn.  2016-12-19 -   Zawarcie listu intencyjnego


RB 34/2016 z dn. 2016-12-13 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r.

    

RB 33/2016 z dn. 2016-12-13 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r.

Załącznik RB 33/2016 z dn. 2016-12-13 - Treści uchwał podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r.


RB 32/2016 z dn. 2016-12-02 - Zawiadomienia o zmianach stanu posiadania


RB 31/2016 z dn. 2016-12-02 - Miesięczny raport sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych, w sklepach internetowych oraz franczyzowej w listopadzie 2016 roku

Załącznik do RB 31/2016 z dn.  2016-12-02


RB 30/2016 z dn. 2016-11-30 - Zawiadomienia o pośrednich zmianach stanu posiadania


RB 29/2016 z dn. 2016-11-28 - Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Załącznik nr 1 do RB 29/2016 z dn. 2016-11-28 - Powiadomienie o transakcjach - art.19 ust. 1 MAR - FIZAN

Załącznik nr 2 do RB 29/2016 z dn. 2016-11-28 - Powiadomienie o transakcjach - art.19 ust. 1 MAR - Rafał Bauer

Załącznik nr 3 do RB 29/2016  z dn. 2016-11-28 - Powiadomienie o transakcjach - art.19 ust. 1 MAR - SOHO


RB 28/2016 z dn. 2016-11-28 - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania


RB 27/2016 z dn. 2016-11-28 - Zawarcie pożyczek konwertowalnych na kapitał Spółki.


RB 26/2016 z dn. 2016-11-24 -  Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 grudnia 2016 r. na wniosek akcjonariusza.

Załącznik  do RB 26/2016 z dn. 2016-11-24


RB 25/2016 z dn. 2016-11-15 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A.


RB 24/2016  z dn. 2016-11-15 - Przyjęcie założeń nowej strategii Spółki w zakresie rozwoju segmentu online.

Załącznik do RB 24/2016 z dn. 2016-11-15


RB 23/2016 z dn.  2016-11-10 - Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki


RB 22/2016 z dn. 2016-11-03 - Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Próchnik S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Załącznik do RB 22/2016 z dn. 2016-11-03 - Zawiadomienie


RB 21/2016 z dn. 2016-11-02 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w październiku 2016 roku  

Załącznik do RB 21/2016 z dn. 2016-11-02 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w październiku 2016 roku


RB 20/2016 z dn. 2016-10-31 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej


RB 19/2016 z dn. 2016-10-04 - Współpraca z Cursor S.A.


RB 18/2016 z dn. 2016-10-03 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej we wrześniu 2016 roku

Załącznik do RB 18/2016 z dn. 2016-10-03 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej we wrześniu 2016 roku

    

RB 17/2016 z dn. 2016-09-01- Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w sierpniu 2016 roku

Załącznik do RB 17/2016 z dn. 2016-09-01

   

RB 16/2016 z dn. 2016-08-01 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w lipcu 2016 roku

Załącznik do RB 16/2016 z dn. 2016-08-01


RB 15/2016 z dn. 2016-07-27 - Wybór Biegłego Rewidenta


RB 14/2016 z dn. 2016-07-05 - Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Załącznik do RB 14/2016 z dn. 2016-07-05 - Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki


RB 13/2016 z dn. 2016-07-01 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w czerwcu 2016 roku

Załącznik RB 13/2016 2016-07-01

   

RB 12/2016 z dn. 2016-06-28 - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


RB 11/2016 z dn. 2016-06-23 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania


RB 10/2016 z dn. 2016-06-20 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2016 r.


RB 9/2016 z dn. 2016-06-20 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2016 r.

Załącznik do RB 9/2016 z dn. 2016-06-20 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2016 r.

   

RB 8/2016 z dn.  2016-06-07 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej


RB 7/2016 z dn.  2016-05-31 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w maju 2016 roku  

Załącznik  do RB 7/2016  z dn. 2016-05-31 - Miesięczny raport sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych –MAJ 2016


RB 6/2016 z dn. 2016-05-24 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A.

Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy Próchnik S.A.

Załącznik 2 - Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.

Załącznik 3 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Akcjonariuszy

Załącznik 4 - Projekty uchwał do podjęcia na ZWZA czerwiec 2016


RB 5/2016 z dn. 2016-05-04 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w kwietniu 2016 roku

Załącznik do RB 5/2016 z dn. 2016-05-04 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w kwietniu 2016 roku


RB 4/2014 z dn. 2016-04-01 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w marcu 2016 roku

Załącznik do RB 4/2016 z dn 2016-04-01 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w marcu 2016 roku

 

RB 3/2016 z dn. 2016-03-03 - Miesięczny raport sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych – LUTY 2016

Załącznik do RB 3/2016 z dn. 2016-03-03 - Miesięczny raport sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych – LUTY 2016


RB 2/2016 z dn. 2016-02-03 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w styczniu 2016 roku

        Załącznik do RB 2/2016 z dn. 2016-02-03 - Miesięczny raport sprzedaży detalicznej w sklepach           stacjonarnych oraz w sklepach internetowych – STYCZEŃ 2016


RB 1/2016 z dn. 2016-01-20 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016 

2015

RB 43/2015  z dn. 2016-01-05 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w grudniu 2015 roku

        Załącznik do RB 43/2015 z dn.  2016-01-05 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz               internetowej w grudniu 2015 roku 


RB 42/2015 z dn. 2015-12-29 - Przedterminowy wykup Obligacji Serii B


RB 41/2015 z dn.  2015-12-22 - Przydział Obligacji Serii C


RB 40/2015 z dn.  2015-12-03 - Korekta raportu bieżącego nr 40/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r


RB 40/2015 z dn. 2015-12-02 - Przydział Obligacji Serii C


RB 39/2015  z dn. 2015-12-01- Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w listopadzie 2015 roku

        Załącznik do RB 39/2015 z dn. 2015-12-01 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz               internetowej w listopadzie 2015 roku

   

RB 38/2015 z dn. 2015-11-25 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania


RB 37/2015 z dn. 2015-11-25 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania


RB 36/2015 z dn. 2015-11-23 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Tekst jednolity Statutu

        Załącznik do RB 36/2015 z dn. 2015-11-23 - STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ


RB 35/2015  z dn. 2015-11-03 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w październiku 2015 roku  

        Załącznik do RB 35/2015 z dn.  2015-11-03 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz               internetowej w październiku 2015 roku

   

RB 34/2015  z dn. 2015-10-29 - Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą mającą dostęp do informacji poufnych


RB 33/2015 z dn. 2015-10-29 - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania


RB 32/2015 z dn.  2015-10-29 - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2015 r.


RB 31/2015 z dn. 2015-10-02 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej we wrześniu 2015 roku

        Załącznik do RB 31/2015 z dn. 2015-10-02 - Miesięczny raport sprzedaży detalicznej w sklepach         stacjonarnych oraz w sklepach internetowych – WRZESIEŃ 2015


RB 30/2015 z dn. 2015-09-22 -  Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2015 r.


RB 29/2015 z dn.  2015-09-22 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2015 r.   

        Załącznik do RB 29/2015 z dn.  2015-09-22 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym               Zgromadzeniu w dniu 22 września 2015 r.


RB 28/2015 z dn. 2015-09-11 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej


RB 27/2015 z dn. 2015-09-02 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w sierpniu 2015 roku

        Załącznik do RB 27/2015 z dn. 2015-09-02 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz               internetowej w sierpniu 2015 roku


RB 26/2015 z dn.  2015-08-26 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A.


RB 24/2015 z dn. 2015-08-03 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w lipcu 2015 roku

        Załącznik do RB 24/2015 z dn. 2015-08-03 - Miesięczny raport sprzedaży detalicznej w sklepach         stacjonarnych oraz w sklepach internetowych – LIPIEC 2015

   

RB 23/2015 z dn. 2015-08-03 - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania

   

RB 22/2015 z dn. 2015-07-31- Rejestracja zastawu rejestrowego na znaku towarowym Emitenta


RB 21/2015 z dn. 2015-07-29 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki


RB 20/2015 z dn.  2015-07-18 - Przydział Obligacji Serii B


RB 19/2015 z dn. 2015-07-02 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w czerwcu 2015 roku

        Załącznik do RB 19/2015 z dn. 2015-07-02


RB 18/2015 z dn. 2015-06-30 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r.


RB 17/2015 z dn. 2015-06-30 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r

        Załącznik do RB 17/2015 z dn. 2015-06-30 - Treści uchwał


RB 15/2015 z dn.2015-06-26 - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania


RB 14/2015 z dn. 2015-06-26 - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


RB 13/2015 z dn. 2015-06-23 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

        Załącznik do RB 13/2015 2015-06-23 - Nota biograficzna


RB 12/2015 z dn. 2015-06-12 - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A.


RB 11/2015 z dn. 2015-06-03 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A.

        

RB 10/2013 z dn. 2015-06-02 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w maju 2015 roku

        Załącznik do RB 10/2013 z dn. 2015-06-02


RB 9/2015 z dn. 2015-05-04 - Zmiany w składzie Zarządu Próchnik S.A.


RB 8/2015 z dn. 2015-05-04 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w kwietniu 2015 roku

        Załącznik do RB 8/2015 z dn.  2015-05-04 - Miesięczny raport sprzedażowy


RB 7/2015 z dn. 2015-04-08 - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej licznie głosów w Spółce poniżej 5%

   

RB 6/2015 z dn. 2015-04-07 - Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w marcu 2015 roku

        Załącznik do RB 6/2015  z dn. 2015-04-07

        

RB 5/2015  z dn. 2015-03-11 - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej licznie głosów w Spółce poniżej 10%


RB 4/2015 2015-03-09 - Zmiana stanu posiadania akcji w Spółce


RB 3/2015 z dn. 2015-03-03 -  Raport sprzedaży luty 2015

        Załącznik nr 1 do RB 3/2015 z dn.  2015-03-03 -  Miesięczny raport sprzedaży luty 2015


RB 2/2015 z dn. 2015-02-03 -  Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w styczniu 2015 roku

        Załącznik do RB 2/2015 z dn. 2015-02-03 - Raport sprzedaży styczeń 2015


RB 1/2015 z dn. 2015-01-30 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

2014


RB 41/2014 z dn.  2014-12-18 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

RB 40/2014 z dn. 2014-11-26 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
        Załącznik do RB 40/2014 z dn. 2014-11-26

RB 39/2014 z dn. 2014-10-13 - Próchnik S.A. zmiana treści Statutu

RB 38/2014 z dn.  2014-09-26 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

RB 37/2014 z dn. 2014-08-29 - Powierzenie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej

RB 36/2014 z dn. 2014-08-14 - Ustanowienie i odwołanie Prokurenta Samoistnego w Spółce

RB 35/2014 z dn.  2014-08-11 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.

RB 34/2014 z dn. 2014-07-03 - Życiorys zawodowy oraz pozostałe informacje dotyczące powołanego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30.06.2014 r. Członka Rady Nadzorczej Próchnik S.A

RB 33/2014 z dn.  2014-07-01 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Próchnik S.A., które odbyło się 30.06.2014 roku w Łodzi

RB 32/2014 z dn. 2014-06-30 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Próchnik S.A

RB 31/2014  z dn. 2014-06-30 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 r
        Załącznik do RB 31/2014 2014-06-30 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu         Akcjonariuszy Próchnik S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

RB 30/2014 z dn. 2014-06-27 - Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 29/2014 z dn. 2014-06-25 -  Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
   
RB 28/2014 z dn. 2014-06-25 - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania
   
RB 27/2014 z dn. 2014-06-24 - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania
   
RB 26/2014 z dn. 2014-06-24 - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
   
RB 25/2014 z dn. 2014-06-24 - Rezygnacja z Prokury
   
RB 24/2014 z dn. 2014-06-10 - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku
        Załącznik do RB 24/2014 2014-06-10 - Proponowana treść uchwały.

RB 23/2014 z dn. 2014-06-05 - Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ Próchnik S.A.    
        Załącznik 1 do RB 23/2014 z dn. 2014-06-05 - Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ               Próchnik S.A.
        Załącznik 2 do RB 23/2014 z dn. 2014-06-05 - Projekty uchwał w zaproponowanych punktach             porządku obrad przesłane przez akcjonariusza.
   
RB 22/2014 z dn. 2014-06-04 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
   
RB 21/2014 z dn.  2014-05-29 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013.
        Załącznik do RB 21/2014 z dn. 2014-05-29 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Próchnik S.A. Z             działalności w 2013r. oraz oceny sprawozdań za rok 2013r.

RB 20/2014 z dn. 2014-05-29 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.
   
RB 19/2014 z dn. 2014-05-28 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku.
   
RB 18/2014 z dn. 2014-05-07 - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) w sprawie przeprowadzenia scalenia akcji
        Załącznik do RB 18/2014 z dn. 2014-05-07, 9:35 - Uchwała Nr 448/14 Zarządu Krajowego               Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 maja 2014 r.

RB 17/2014 z dn. 2014-04-29 - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z procedurą scalenia akcji
        Załącznik do RB 17/2014 z dn. 2014-04-29 - Uchwała Nr 512/2014 Zarządu Giełdy Papierów               Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 kwietnia 2014 r.
   
RB 16/2014 z dn. 2014-04-24 - Złożenie przez Emitenta do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) wniosku o przeprowadzenie operacji scalenia akcji Emitenta
   
RB 15/2014 z dn. 2014-04-18 - Złożenie przez Emitenta do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (GPW) wniosku o zawieszenie obrotu akcjami w związku z procesem scalania akcji Emitenta
   
RB 14/2014 z dn.  2014-04-17 - Wyznaczenie przez Zarząd Dnia Referencyjnego w procedurze scalenia akcji Emitenta
   
RB 13/2014 z dn. 2014-04-04 - Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta w związku z połączeniem (scaleniem) akcji Emitenta
   
RB 12/2014 z dn. 2014-03-19 - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
   
RB 11/2014 z dn. 2014-03-13 - Informacja o trwałym niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

RB 10/2014 z dn. 2014-03-07 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 04.03.2014 r.

RB 9/2014 z dn. 2014-03-04 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A. w dniu 4 marca 2014 r
        Załącznik do RB 9/2014 z dn. 2014-03-04 - Treść: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym           Zgromadzeniu Próchnik S.A. w dniu 4 marca 2014 roku
   
RB 8/2014 z dn. 2014-03-01 - Zawiadomienie o rozwiązaniu Porozumienia Akcjonariuszy Próchnik 
   
RB 7/2014 z dn. 2014-02-21- Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
   
RB 6/2014 z dn. 2014-02-10 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A.
   
RB 5/2014 z dn. 2014-02-03 -  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. na dzień 4 marca 2014 r. oraz treść projektów uchwał.
   
RB 4/2014 z dn. 2014-01-31 - Wprowadzenie obligacji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.
   
RB 3/2014 z dn.  2014-01-28 - Terminy publikacji raportów okresowych Próchnik S.A. w roku obrotowym 2014.
   
RB 2/2014 z dn. 2014-01-13 - Nota informacyjna obligacji serii A Próchnik SA
   
RB 1/2014 z dn. 2014-01-08 - Rejestracja obligacji Próchnik S.A. serii A w KDPW

2013

RB 61/2013 z dn.  2013-12-17 - Korekta raportu bieżącego nr 60/2013

RB 60/2013 z dn. 2013-12-17 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA w dniu 16 grudnia 2013 roku.

RB 59/2013 z dn. 2013-12-17 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w dniu 16 grudnia 2013 r.
        Załącznik do RB 59  z dn. 2013-12-17 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym               Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. w dniu 16 grudnia 2013 r.

RB 58/2013 z dn. 2013-12-11 - Stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmująca) ze spółką „Equity Doctors” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) 
            Załącznik do RB 58 z dn. 2013-12-11 - Stanowisko Zarządu Próchnik S.A.
   
RB 57/2013 z dn. 2013-12-05 - Uchwała w sprawie emisji oraz przydziału obligacji serii A
   
RB 56/2013 z dn. 2013-11-29 - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Próchnik S.A. z „Equity Doctors” Sp. z o.o.
        Załącznik do RB 56/2013 z dn. 2013-11-29 - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki         Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi ze spółką „Equity Doctors” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

RB 55/2013 z dn. 2013-11-21 - Korekta raportu bieżącego nr 54/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.

RB 54/2013 z dn.  2013-11-15 - Powołanie osób nadzorujących.
   
RB 53/2013 z dn. 2013-11-15 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. na dzień 16 grudnia 2013 r., treść projektów uchwał oraz pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Próchnik S.A. z „Equity Doctors” Sp. z o.o.
   
RB 52/2013 z dn. 2013-11-14 - Zawarcie umowy znaczącej oraz udzielenie przez jednostkę zależną od emitenta poręczenia kredytu.
   
RB 51/2013 z dn. 2013-11-08 - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem
        Załącznik do RB 51/2013 z dn. 2013-11-08 - Plan połączenia Emitenta ze spółką Equity Doctors

RB 50/2013 z dn. 2013-11-06 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.
   
RB 49/2013 z dn. 2013-10-30 - Rezygnacja osób nadzorujących.
   
RB 48/2013 z dn. 2013-10-28 - Wprowadzenie akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   
RB 47/2013 z dn. 2013-10-23 - Warunkowa rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
   
RB 46/2013 z dn. 2013-10-09 - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

RB 45/2013 z dn. 2013-10-09 - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania.
   
RB 44/2013 z dn. 2013-10-04 - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
   
RB 43/2013 z dn. 2013-10-04 - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania.
   
RB 42/2013 z dn. 2013-10-03 - Rejestracja przez sad podwyższenia kapitału zakładowego.
   
RB 41/2013 z dn. 2013-10-03 - Powołanie osoby nadzorującej.
        Załącznik do RB 41/2013 z dn. 2013-10-03 - Życiorys - Jakub Szumielewicz
   
RB 40/2013 z dn. 2013-09-23 - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii J.
   
RB 39/2013 z dn. 2013-09-19 - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J.
   
RB 38/2013 z dn. 2013-08-21 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.
   
RB 37/2013 z dn. 2013-08-09 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia 2013 r.

RB 36/2013 z dn. 2013-08-09 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia 2013 r.
        Załącznik do RB 36/2013 z dn. 2013-08-09 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne                 Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r. 
       
RB 35/2013 z dn. 2013-07-12 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik SA na dzień 08 sierpnia 2013 r. Treść projektów uchwał
   
RB 34/2013 z dn. 2013-06-28 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2013 r.
   
RB 33/2013 z dn. 2013-06-28 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2013 r.
         Załącznik do RB 33/2013 – Uchwały podjęte na WZA 28.06.2013 - Uchwały podjęte na WZA           28.06.2013
   
RB 32/2013 z dn. 2013-05-29 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik SA na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Łodzi.
        Załącznik do RB 32/2013 z dn. 2013-05-29 - Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA 28.06.2013.
        Załącznik do RB 32/2013 z dn. 2013-05-29 - Projekty uchwał na ZWZA Próchnik S.A. 28.06.2013
        Załącznik do RB 32/2013 z dn. 2013-05-29 - Formularz do wykonywania głosu przez               pełnomocnika na ZWZA Próchnik S.A. 28.06.2013 r.
        Załącznik do RB 32/2013 z dn. 2013-05-29 - Informacja o ogólnej liczbie głosów.
        Załącznik do RB 32/2013 z dn. 2013-05-29 - Regulamin WZA Próchnik S.A.
   
RB 31/2013 z dn. 2013-04-12 - Dodatkowa informacja dotycząca nabycia 100% udziałów Rage Age International Limited.
   
RB 30/2013 z dn. 2013-04-11 - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania.
   
RB 29/2013 z dn. 2013-04-11 - Informacja o transakcjach osób majacych dostep do informacji poufnych
        
RB 28/2013 z dn. 2013-04-09 - Próchnik S.A. zmiana treści Statutu.
        Załącznik do RB 28/2013 z dn. 2013-04-09 - Tekst jednolity Statutu Próchnik S.A.
   
RB 27/2013 z dn. 2013-03-21- Życiorysy zawodowe oraz pozostałe informacje dotyczące nowych członków organów Spółki.
   
RB 26/2013 z dn. 2013-03-21 - Korekta do raportu biezacego nr 23/2013 z dnia 20 marca 2013 roku.
   
RB 25/2013 z dn. 2013-03-20 - Zmiany składu organów Próchnik S.A.

RB 24/2013 z dn. 2013-03-20 - Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA Próchnik S.A. dnia 20 marca 2013 roku, posiadający powyżej 5 % głosów na tym Zgromadzeniu.
   
RB 23/2013 z dn. 2013-03-20 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. w dniu 20 marca 2013 roku.
        Załącznik do RB 23/2013 z dn.2013-03-20 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym               Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. w dniu 20 marca 2013 roku 2013-03-20

RB 22/2013 z dn. 2013-03-12 - Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki.
        Załącznik do RB 22/2013 z dn. 2013-03-12 - Pismo do KNF Próchnik 2013-03-12
   
RB 21/2013 z dn. 2013-03-06 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.
   
RB 20/2013 z dn. 2013-03-06 - Stanowisko Zarządu Próchnik w sprawie wezwania.
        Załącznik do RB 20/2013 z dn. 2013-03-06 - Stanowisko Zarządu Próchnik S.A. 2013-03-06
   
RB 19/2013 z dn. 2013-02-22 - Zmiany dotyczące publikacji raportów okresowych.
   
RB 18/2013 z dn. 2013-02-22 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Próchnik S.A.

RB 17/2013 z dn. 2013-02-22 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik SA na dzień 20 marca 2013 roku na godzinę 9.00 w siedzibie Spółki w Łodzi.
   
RB 16/2013 z dn. 2013-02-21 - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
   
RB 15/2013 z dn. 2013-02-15 - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy i przekroczeniu progu w ogólnej liczbie głosów.
   
RB 14/2013 z dn. 2013-02-14 - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
   
RB 13/2013 z dn. 2013-02-14 - Życiorysy zawodowe oraz pozostałe informacje dotyczące nowych członków organów Spółki.
   
RB 12/2013 z dn. 2013-02-13 - Nabycie aktywów o znacznej wartosci oraz zawarcie znaczacej umowy
   
RB 11/2013 z dn. 2013-02-13 - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
   
RB 10/2013 z dn. 2013-02-13 - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania.
   
RB 9/2013 z dn. 2013-02-13 - Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
   
RB 8/2013 z dn. 2013-02-12 - Objęcie warrantów subskrypcyjnych oraz akcji Spółki

RB 7/2013 z dn. 2013-02-12 - Zmiany składu organów Próchnik S.A.
   
RB 6/2013 z dn. 2013-01-31 - Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
   
RB 5/2013 z dn. 2013-01-31- Zawiadomienie o zbyciu akcji.
   
RB 4/2013 z dn. 2013-01-22 - Korekta do raportu bieżącego nr 3_2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku.
   
RB 3/2013 z dn. 2013-01-15 - Rejestracja w KRS istotnych zmian dotyczących Emitenta.
   
RB 2/2013 z dn. 2013-01-10 - Korekta do raportu bieżącego nr 1_2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku.
   
RB 1/2013 z dn. 2013-01-04 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

2012

RB 13/2012 z dn. 2012-12-27 - Korekta raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku


RB 12/2012 z dn. 2012-11-28 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Próchnik S.A.


RB 11/2012 z dn. 2012-11-28 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 listopada 2012 roku


RB 10/2012 z dn. 2012-11-28 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. w dniu 28 listopada 2012 roku.

        Załącznik 1 do RB 10/2012 z dn. 2012-11-28 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym             Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. w dniu 28 listopada 2012 roku.

       

RB 9/2012 z dn. 2012-11-02 - Projekty uchwał NWZA Próchnik S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2012 roku

        Załącznik do RB 9/2012 z dn. 2012-11-02 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne         Zgromadzenie spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi 

   

RB 8/2012 2012-11-02 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik SA na dzień 28 listopada 2012 roku, na godzinę 9.00 w siedzibie Spółki w Łodzi.

        Załącznik do RB 8/2012 z dn. 2012-11-02 - Ogłoszenie Zarządu Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi         z dnia 2 listopada 2012 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


RB 7/2012 z dn. 2012-06-26 - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych


RB 6/2012 2012-06-05 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r.

   

RB 5/2012 z dn. 2012-06-05 - Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZA Próchnik S.A. dnia 5 czerwca 2012 roku, posiadający powyżej 5 % głosów na tym Zgromadzeniu.

   

RB 4/2012 z dn. 2012-05-16 - Wybór biegłego rewidenta

        Załącznik do RB 4/2012 z dn. 2012-05-16 - Projekty uchwał na ZWZA 2012 Próchnik S.A.               2012- 05-16

   

RB 3/2012 z dn. 2012-05-08 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 5 czerwca 2012 roku

   

RB 2/2012 z dn. 2012-05-08 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik SA na dzień 5 czerwca 2012 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Łodzi

       Załącznik - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2012 Próchnik S.A. 

   

RB 1/2012 z dn. 2012-01-04 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku